Vaaliteemoja 2008

KUNTAVAALIT 2008

HANNU SORON VAALITEEMOJA…

 1. Lapset ja nuoret
  • päivähoidossa tulee olla erilaisia vaihtoehtoja – päiväkodit, perhepäivähoito ja kotona hoitaminen
  • lapselle ja nuorille on taattava oppimista edistävä ja turvallinen koulu – tavoitteena tulee olla ryhmäkokojen pienentäminen, kouluavustajien määrän lisääminen ja erityisopetukseen panostaminen
  • toisen asteen oppilaitoksista ei saa tehdä isoja ja hallitsemattomia – lukioiden määrää ei tule supistaa ja ammatillisen koulutuksen johtamisjärjestelmää on pedagogista johtamista on tehostettava.
  • Lapsiperheille, joilla on vaikeuksia, tulee kohdistaa apua varhaisessa vaiheessa

 

 1. Osaaminen ja elinkeinot
  • uusien yrittäjien saaminen Tampereelle on hyvinvointimme elinehto – Yrityksille tulee kaavoittaa uusia tontteja
  • tamperelaisten toisen asteen ja korkea-asteen oppilaitosten toimintaedellytykset tulee taata, jotta saadaan työelämään uusia ammattitaitoisia työntekijöitä
  • monitoimihalli voidaan rakentaa Tampereelle yksityisellä rahoituksella – hallin paikkakysymykseen on vielä paneuduttava. Sorsapuistoa on kehitettävä lähiliikuntapaikkana. Jos halli aiotaan rakentaa Sorsapuistoon, on lähistöltä löydyttävä korvaavat liikuntapaikat ennen rakentamisen aloittamista
  • Eri kaupunginosiin suunniteltujen jalkapallokenttien rakentaminen tulee pitää aikataulussa ja eri tekojääratojen suunnittelu on aloitettava.

 

 1. Ikäihmiset
  • kaupungin tulee huolehtia kaikista ikäihmisistään. Ikäihmisten asumiseen ja hoitoon tulee erityisesti panostaa ja tarjolla tulee olla erilaisia vaihtoehtoja. Laitospaikkoja tulee olla kaikille niitä tarvitseville.
  • ikäihmisten hoitoon palkataan riittävästi työntekijöitä. Kaikille ikäihmisille tulee taata ihmisarvoinen elämä.

 

 1. Sivistys ja elämänlaatu
  • kulttuuripalveluja tulee ostaa kolmannelta sektorilta
  • lasten, nuorten ja vanhusten harrastusmahdollisuuksia edistetään osoittamalla niihin tiloja
  • perheiden, lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia lisätään ja vanhusten harrastustoimintaa tuetaan
  • eri yhteisöille jaettavat avustukset jaetaan jäsenmäärän, toiminnan laadun ja laajuuden perusteella – ei poliittisin perustein.

 

 1. Terveys ja toimintakyky
  • lasten ja nuorten mielenterveyspaljeluja lisätään ja mahdollistetaan jo varhainen puutuminen
  • kaupungin on huolehdittava työntekijöistään – niihin hallintokuntiin, joissa on paljon sairaspoissaoloja, on panostettava, kuten Tampereen Ateria
  • kaupungin työpaikoilla johtamispolitiikan tulee olla työntekijöitä arvostavaa
  • terveyden edistämiseksi kaupungin tulee rakentaa ja ylläpitää lähiliikuntapaikkoja
  • sosiaali- ja terveyspalveluja tulee pystyä tuottamaan nykyistä edullisemmin laadun kuitenkaan kärsimättä.

 

 1. Liikenne ja liikkuminen
  • liikkuminen jalan, pyörällä, autolla tai julkisilla kulkuneuvoilla on taattava kaikkialla kaupunkialueella – myös keskustassa
  • katujen ja teiden kunnostamiseen tulee osoittaa riittävästi rahaa ja rahat on kohdistettava oikein – turhat katujen kavennukset, töyssyjen ja keskikorokkeiden rakentamiset tulee lopettaa. Tavoitteena tulee olla sujuva liikennöinti.
  • Joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä on parannettava. Erityisesti bussiliikenteeseen on panostettava niin, että vuoroja tulee lisää ja lipunhintoja ei koroteta.
  • rantaväylän välityskykyä tulee nopeasti parantaa – vuonna 2009 on tehtävä päätös rantaväylän kolmansista kaistoista ja rakentaminen on aloitettava. Rantaväylän tunnelin rakentaminen on aloitettava mahdollisimman pian, jos muuta vaihtoehtoa ei löydetä ruuhkien purkamiselle.
  • seudullisen raideliikenteen kehittämisessä tulee olla aktiivisesti mukana.
  • liikennesuunnittelun suunnitelmallisuutta tulee lisätä. Suunnittelu ei saa olla kiusantekoa, vaan sen tavoitteena tulee olla liikennöinnin joustavuus.
  • keskustan liikennejärjestelyt on pantava uusiksi ja Viistokatu on otettava käyttöön, kauppakadun liikennöintisuuntaa on muutettava ja mahdollistettava liikennöinti Hämeenpuiston yli Pirkankadulle.
  • satamien rakentamiseen ja siisteyden ylläpitämiseen tulee osoittaa resursseja. Santalahden satamaan tulee rakentaa nopeasti veneilijöitä ja ohikulkijoita palveleva ravintola.

 

 1. Kaavoitus
  • kaavoitukseen tulee saada aivan uusi näkemys
  • Vuoreksen alueen rakentaminen tulee toteuttaa alkuperäisten ja arkkitehtien tekemien suunnitelmien mukaan.
  • kaupungin on kaavoitettava nopeasti lisää omakoti- ja pientalotontteja. Kaavoituksessa on huomioitava tiivistämisrakentaminen

 

 1. Kuntalaisten kuuleminen
  • kuntalaisia on kuunneltava erilaisissa heitä koskevissa asioissa ja kuulemisissa esille tulleet asiat tulee huomioida valmisteluissa
  • palvelut tulee järjestää kaupunkilaisten tarpeiden mukaan ja tämä edellyttää kaupunkilaisten mielipiteiden kuuntelemista herkällä korvalla.