Puheenvuoroja

 

Tampereen kaupunginvaltuusto

12.11.2007

 

RYHMÄPUHEENVUORO

Tampereen Sitoutumattomat-valtuustoryhmä

Hannu Soro

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, virkamiehet, tiedotusvälineiden edustajat ja kokousta seuraava yleisö!

 

Tampereella on nyt eletty lähes vuosi uutta aikakautta. Vuoden 2007 alussa siirryttiin uuteen hallintomalliin. Kaupunkia johtavat nyt pormestari ja apulaispormestarit ja asioita viedään eteenpäin tilaaja-tuottaja-mallin mukaisesti. Suunnitelmat tehtiin melko nopeassa tahdissa ja se on näkynyt sitten myös uudistuksen eteenpäinviemisessä. Ennen uuteen malliin siirtymistä epäilijöitä oli runsaasti ja tuskin niiden määrä on tämän vuoden aikana vähentynyt. Tilaajan ja tuottajan välistä roolia ei ole ymmärretty oikein ja niinpä onkin syntynyt erilaisia hankauksia eri osapuolten väillä. Uudistuksille pitää tietenkin antaa aikaa muokkautua oikeisiin uomiinsa, mutta uudistuksiin pitää suhtautua myös kriittisesti, jos siihen ilmenee tarvetta. Uskon, että kriittiseen suhtautumiseen ja asioiden uudelleen tarkasteluun olisi jo nyt aihetta. Liian monen asian järkevä hoitaminen on kärsinyt liiasta byrokratiasta. Asiat, jotka aikaisemmin hoituivat puhelinsoitolla, vaativat nyt liian paljon aikaa ja turhia papereiden täyttämisiä. Ja väitän, että monessa kohdassa myös rahaa on palanut entistä enemmän. Syksyllä esitelty ensimmäinen tutkimus osoittaa, että kaikki asiat eivät ole kohdallaan ja siksi asioiden kulkuun on puututtava. Kritiikkiä ilmeni liian paljon ja monelta taholta.

 

Vuoden vaihteessa Tampereella siirryttiin myös uuteen poliittiseen kulttuuriin, kun pormestarin valinnan myötä pitkään vallassa ollut aseveliakseli hajosi ja valta siirtyi kokoomuksen, RKP:n, vihreitten, sitoutumattomien, keskustan ja kristillisten muodostamalle ryhmä XL:lle. Varsinkin valtuuston kevätkausi oli syyttelyjen leimaamaa. Kuka oli pettänyt kenetkin ja minkäkin sopimuksen. Totuus lienee se, että liian pieni ryhmä oli ollut sopimassa liian isoista asioista. Moni koki jääneensä keskustelun ulkopuolelle. Vain muutaman henkilön sanelupolitiikasta oli siirrytty nyt avoimempaan asioiden hoitamiseen. Myös valtuuston pienryhmät, jotka muodostavat valtuuston kokoonpanosta lähes kolmasosan, ovat nyt päässeet mukaan päätöksentekoon. Aikaisemmin pienryhmien usein ansiokkaat ja kaupunkilaisten edut huomioonottaneet esitykset haluttiin kaataa.

 

Tampereen ensimmäiseksi pormestariksi valittiin Timo P Nieminen, joka on hoitanut tehtäväänsä erittäin ansiokkaasti. Ei ollut kovinkaan helppoa aloittaa vaativaa työtä monien muutosten ja syytösten keskellä. Timo P Nieminen tarttui ennakkoluulottomasti kiinni työhönsä ja on onnistunut siinä hyvin. Ilmapiiri päätöksenteossa on tullut avoimemmaksi ja kuuntelevammaksi. Monet asiat ovat liikahtaneet ison askeleen eteenpäin. Uusi pormestarimme jalkautui tamperelaisten keskuuteen eli sinne, missä kuulee tamperelaisten iloja ja murheita. Niistä on aina mahdollisuus ottaa opiksi ja tehdä asioita myös kaupunkilaisten ehdoilla. Lyhyen toimikautensa aikana pormestari on pyrkinyt aktiivisesti parantamaan kaupunkimme välillä kolhiintuneita suhteita seutukuntaamme ja valtiovaltaan. Hänellä on ollut apunaan neljä apulaispormestaria, jotka ovat hoitaneet omia sektoreitaan. Apulaispormestarien poliittinen tausta suhteessa valtaa pitävään ryhmään on joissakin kohdin vaikeuttanut asioiden sopuisaa hoitamista.

 

Olemme tänään päättämässä vuoden 2008 talousarviota ja taloussuunnitelmaa vuosille 2008 – 2010. Budjettiesitys on ensimmäinen pormestarin tekemä esitys ja se on tehty uuden toimintatavan mukaisesti. Sen valmisteluun on liittynyt varmastikin monia ongelmia, mutta lopputulos on kuitenkin hyvä ja kaupunkilaisten erilaisia tarpeita huomioonottava. Valmistelua ovat häirinnyt erityisesti palkkaratkaisuiden tuomat lisävelvoitteet, mutta niistäkin on valmisteluvaiheessa selvitty kunnialla. Onneksi kaupunkimme taloudellinen tilanne on sellainen, että tällaisetkin yllätykset pystytään hoitamaan. Kaikissa maamme kaupungeissa ja kunnissa tilanne ei ole samanlainen.  Nyt valmisteltu budjettiesitys on tehty taloudellisen suhdanteen huipulla. Tampereellakin pitää muistaa, että edessä ovat varmasti myös ne ajat, jolloin budjetin laadinta ei suju näin helpolla. Pormestarin tehtävänä on ollut arvioida yleistä toiminnan  ja talouden kehitystä ja sovittaa sitten eri osapuolten näkemykset ja tarpeet yhteen. Ja yhteensovittamista on riittänyt tälläkin kertaa. Pormestari Nieminen toteaa budjettikirjassa, että talouden kehitysnäkymät näyttävät myös ensi vuoden osalta hyviltä, mutta huolestumiseen on aihetta. Toimintamenojen kasvu on aivan liian nopeaa ja työn tuottavuus ei ole parantunut toivotulla tavalla. Nämä pormestarin ajatukset meidän tulee muistaa tulevaisuudessa, kun olemme hyväksymässä uusia budjetteja.

 

Uusi toimintapa on osaltaan vaikeuttanut eri valtuustoryhmien budjettiesityksen käsittelyä. Onhan siitä vain kaksi viikkoa, kun pormestari esitteli talousarvionsa. Asiaan täysin vihkiytyneet ryhmät ovat tietenkin aktiivisesti seuranneet talousarvion valmistelua jo lautakuntien ja johtokuntien käsittelyn aikana. Sieltä on voinut saada tarvittavaa tietoa jo hyvissä ajoin. Kahden viimeisen viikon aikana on sitten käyty useita neuvotteluita eri valtuustoryhmien kesken tavoitteena saada laaja budjettisopu aikaan. Se onnistuikin reilu viikko sitten ja pormestarin budjettiesitykseen lisättiin 1,5 miljoona euroa, mikä onkin kohtuullinen summa.

 

Jotkut tahot ovat jo arvostelleet lisäyksiä ja todenneet, että luottamus pormestarin tekemään esitykseen olisi mennyt. Näin ei ole. Pormestari on tehnyt hyvän ja kannatettavan esityksen. Pitää muistaa, että aina jää joitakin asioita huomioimatta ja ne voidaan ottaa huomioon valtuustoryhmien käsittelyssä. Lisäykseen sisältyy nytkin myös pieniä euromääriä, mutta ne saattavat olla varsin merkityksellisiä oikeisiin paikkoihin kohdistettuina.

 

Budjettisopu syntyi lopulta hyvien ja rakentavien keskustelujen kautta melko helposti. Samalla päätettiin, että muutokset tehdään jo kaupunginhallituksessa ja varsinaisessa valtuustossa on sitten esillä kaupunginhallituksen esitys. Tähän käytäntöön on jo pyritty aikaisemminkin, mutta vasta nyt se onnistui. Ensi vuonna lienee tarvetta muokata aikatauluja niin, että pormestarin budjettiesityksen jälkeen valtuustoryhmille jää tarpeeksi aikaa käydä keskustelu omissa ryhmissään ja eri ryhmien kesken.

 

Tampereen Sitoutumattomat-valtuustoryhmä on tyytyväinen saavutettuun budjettisopuun. Haluan lämpimästi kiittää kaikkia ryhmiä asiallisesta keskustelusta ja yhteistyöstä neuvottelujen aikana sekä saavutetusta budjettisovusta. Toivottavasti saavutettu budjettisopu antaa mahdollisuuden hyvään ja rakentavaan yhteistyöhön myös monissa muissa asioissa.

 

Ryhmämme on käsitellyt budjettiesitystä viime viikon maanantaina ja olemme pääsääntöisesti tyytyväisiä budjetin sisältöön. Meille tärkeitä asioita ovat mm.

 

  1. Tampereen kaupungin liikennejärjestelyt

Pormestarin nimeämä työryhmä on käsitellyt rantatien välityskyvyn parantamista ja pitkän tunnelin rakentamista. Tunnelin suunnittelu ja rahoitusvaihtoehtojen selvittely jatkuu. Sitä ennen on kuitenkin saatava rantatielle kolmannet kaistat. Varsinkin hyvän nousun alkanut linja-autoliikenne tarvitsee asiakaspalvelua parantaakseen kolmannet kaista. Uskomme näiden myötä myös matkustajamäärien kasvavan. Nyt hankkeeseen saadaan vain suunnittelurahaa, mutta jo vuonna 2009 tulee siirtyä suunnittelusta toteutukseen.

Muutenkin Tampereen liikenteen sujuvuutta tulee edistää. Turhista katujen kavennuksista ja töyssyistä tulee luopua ja niitä tulee rakentaa vain sinne, missä niistä on todellista hyötyä. Viime vuosina niiden rakentamiseen on palanut paljon rahaa ja osa on jouduttu jo purkamaankin. Lisäksi teiden kunnossapito on häiriintynyt. Ratkaistava on myös jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden tarpeet.

 

  1. Omaishoidon tuli

Omaishoidon tuesta on käyty jatkuvasti keskustelua valtuuston kokouksissa. Jatkuva murhe on ollut omaishoitoon osoitettujen rahojen riittämättömyys. Nyt tilanne on sellainen, että kaikki omaishoidon tukeen oikeutetut voivat tuen saada. Nyt siis ollaan oikealla tiellä. Toivottavasti ei enää tule uusia yllätyksiä.

 

  1. Joukkoliikenne

Joukkoliikenteen toimivuus ja resurssien riittävyys on ollut huolenaiheena niin sitoutumattomilla kuin muillakin ryhmillä. Joukkoliikenteen matkustajamäärien suotuisaa kehitystä ei saa nyt tyrehdyttää, vaan positiivista kehitystä on tuettava kaikin tavoin. Budjettiin lisätty 450.000 euron määräraha helpottaa ainakin osittain liikennelaitoksen tilannetta, vaikka tarve olisi ollut varmasti paljon suurempi.

 

  1. Päivähoito ja perusopetus

Jatkuvana huolenaiheenamme on ollut päivähoidon ja perusopetuksen rahojen riittävyys. Myös ensi vuonna tilanne on huolestuttava. Tilaajalla ei ole tarpeeksi osoittaa rahaa laadukkaan toiminnan hankkimiseen. Rahaa puuttuu koulunkäyntiavustajien palkkaamisesta, opintokäyntien rahoittamisesta, ATK-laiteiden hankkimisesta sekä kirjamäärärahoista.  Suurena ongelmana ovat jatkuvasti kohoavat tilavuokrat ja ateriapalvelut sekä uusille hienoille palvelukeskuksille maksettavat korvaukset. Nykyisenlainen meno johtaa vääjäämättä siihen, että ryhmäkoot kasvavat ja lasten ja nuorten pahoinvointi lisääntyy. Yhä useampi lapsi ja nuori oireilee ja voi pahoin. Toivottavasti ainakaan koulupuolen ratkaisut eivät edistä tällaista kehitystä.  Tulevaisuudessa tulee panostaa entistä enemmän ennalta ehkäisevään toimintaa. Ja tähän toimintaan luulisi uuden toimintamallin antavan hyvät mahdollisuudet, kunhan vain vuoropuhelu saadaan käyntiin.

 

  1. Asuntopolitiikka

Olemme huolestuneita kaavoitustilanteesta, jossa pientalotonttien tarjonta on niin pientä, että monet lapsiperheet joutuvat etsimään asuinpaikkansa muualta kuin Tampereelta. Omakotitalojen ja pientalojen tonttitarjontaa tulee ripeässä tahdissa lisätä

 

  1. Muita asioita

Tampereen ydinkeskustaa on viime vuosina uudistettu voimakkaasti. On satsattu paljon rahaa puistojen ja torien kunnostamiseen. Usein toimenpiteet ovat olleet suhteettoman kalliita, kun rahaa muuhunkin hyvinvointiin olisi tarvittu. Ryhmämme on erittäin huolestunut kaupunkimme satamien kunnosta. Tampere on kesäisin vilkas veneilykaupunki, mutta veneilijöiden tarpeita ei ole otettu huomioon. Satamista puuttuvat palvelut ja muutenkin satamat ovat epäsiistissä kunnossa. Huolestuttavinta on esim. rantatien varrella sijaitsevan sataman kunto.

Huolenamme ovat olleet myös kaavassa olevat ra-merkinnät. Nyt virkistysalueilla olevien asuinrakennusten kohdalla luovutaan ra-merkinnästä ja otetaan käyttöön yleismerkitä, jonka mukaan virkistysalueella olevat asuinrakennukset ja lomarakennukset voidaan säilyttää, perusparantaa ja korjata. Myös vähäinen laajentaminen sallitaan ja tuhoutuneen rakennuksen uudelleen rakentaminen.

Olemme myös kriittisesti seuranneet terveydenhuollossa tapahtuneita ja tapahtuvia muutoksia. Eniten huolestuttaa Hatanpään päivystysaseman toimintojen siirtäminen TAYS:in yhteyteen. Yllä on monia uhkakuvia. Myös Hatanpään sairaalan osalta tulee nopeasti ratkaista päihdeongelmaisten hoito.

Kaikkien tamperelaisten – niin lasten, nuorten, aikuisten ja ikääntyvien – asioista huolehtiminen tulee olla yhteinen asiamme. Kaupunkilaisten fyysinen ja henkinen hyvinvointi tulee aina olla ykkösasia.

 

Tässä puheenvuorossa voisi ottaa kantaa moneen muuhunkin asiaan, mutta aika ei anna siihen nyt mahdollisuuksia. Tiedämme, että kaikkea ei voi saada, mitä haluaa. Yhteiset ratkaisut ovat aina kompromisseja. Tulemme kuitenkin pitämään tärkeiksi kokemiamme asioita mukana tulevissa keskusteluissa. Työmme tamperelaisten parhaaksi jatkuu  toivottavasti hyvällä yhteistyöllä eri ryhmien kanssa.

 

Kuten alussa totesin, elämme vielä talouden kehitysnäkymien osalta hyvää aikaa. Mitä tulevaisuus tuo sitten tulleessaan? Meidän on varauduttava myös huonompiin aikoihin. Nykyisellä menolla tuhlaamme kaikki, mitä tienaamme. Nyt ei jää yhtään rahaa säästöön pahan päivän varalle. Tätä meidän kaikkien luottamushenkilöiden tulee myös miettiä. Myös eri asioiden priorisointi tulee ottaa ohjelmaan. Tällä hetkellä Tampereen kaupungissa palaa rahaa aivan liikaa kohteisiin, joiden rakentaminen tai hoitaminen ei ole täysin välttämätöntä. Mutta kun rahaa on ollut, niin se sokaisee tekemään kaikkea mahdollista ilman järkevää ja pitkäjänteistä suunnittelua.

 

Haluan lopuksi kiittää pormestaria ja virkamiehiä asiantuntevasta ja aktiivisesta työstä budjetin valmistelussa. Olette selvinneet uuden toimintamallin edellyttämästä työstä kiitettävästi.

 

Erityiskiitoksen haluan osoittaa ryhmä XL:n valtuustoryhmien puheenjohtajille ja ryhmille erittäin hyvin alkaneesta yhteistyöstä ja yhteisistä aikaansaannoksistamme. Yhteistyö on ollut avointa ja kaikki osapuolet huomioonottavaa. Uskon, että yhteistyö jatkuu samanlaisena myös vuonna 2008.

 

Kiitokset myös valtuuston puheenjohtajistolle ja sihteereille sekä asiantuntijoille yhteistyöstä tämän vuoden aikana.

 

Ja erityisen kiitoksen ansaitsevat myös kaikki ne kaupunkilaiset, jotka ovat vuoden aikana seuranneet silmä tarkkana valtuuston lehtereiltä toimintaamme.

 

 

TEKSTILISÄYKSET

 

 

 

 

 

 

KOULUTUTOIMIALALLA KIEHUU TAAS - MESSUKYLÄN LUKIO ON SÄILYTETTÄVÄ...

Viime päivinä olemme saaneet kuulla apulaiskaupunginjohtaja Lasse Eskosen suunnitelmista liittää Messukylän lukio Sammon uuteen ja komeaan eliittilukioon. Syynä on se, että laskelmat Sammon lukion kustannuksista ovat menneet pahati pieleen. Nyt siis Messukylän lukio saisi ja sen väki saisivat kärsiä virkamiesten tekemistä virheistä. Messukylän lukiota ei saa missään tapauksessa liittää Sammon keskuslukioon. Puuttuvat eurot on löydyttävä jostakin muualta. Tampereen kaupungin itäisessä osassa tulee säilyttää myös lukiokoulutusta. Aamulehden Mielipide-palstalla oli 26.08.2004 Juha Hiitelän mielenkiintoinen ja asiantunteva kirjoitus asiasta.

VALTUUSTOALOITE TAMPEREEN KAUPUNGIN PAINATUSKESKUKSEN MYYNTIIN LIITTYVIEN ASIOIDEN SELVITTÄMISEKSI

Tein 23.06.2004 valtuustoaloitteen liittyen Tampereen kaupungin painatuskeskuksen myyntiin liittyviin asioihin. Paiantuskeskuksen myynti on saanut ja tulee saamaan melkoisesti julkisuutta, sillä kaikki asiat eivät ole menneet "taiteen sääntöjen" mukaan. Koko aloitteen voit lukea sivulta ALOITTEET.

Painatuskeskuksen henkilökunta saa kaikista lupauksista huolimatta lähteä kaupungin palveluksesta Yliopistopaino OY:n työntekijöiksi. Arvattavaksi jää, kuinka pitkäksi aikaa. Tampereen kaupungin vauhtisokeat virkamiehet suunnittelevat parhaillaan vastaavia kilpailuttamisia. Kuinkahan moni kaupungin työtekijöistä joutuu taas pian epävarman leivän ääreen. Toimenpiteet ovat pöyristyttäviä. Samaan aikaan kaupungin virastotalolle palkataan uusia johtajia ja konsultteja, joiden pätevyysvaatimuksena on pääasiassa puolueen jäsenkirja tai kaveruussuhde. Kun ihmisten työsuhteet yksityisissä yrityksissä ovat tällä hetkellä varsin epävarmoja, tulisi Tampereen kaupungin huolehtia työntekijöistään ja noudattaa hiljattain laadittua henkilöstöstrategiaa.

 

Rikastekstieditori

Editor toolbarsTools Lihavoitu Kursivoitu Lisää linkki/muokkaa linkkiäMuotoiluMuotoilu